08/06/2022

Trưởng phòng Kinh Doanh Thiết Bị

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh của Công ty Chịu trách nhiệm