ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 
Điều khoản sử dụng là những quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Thương mại Minh Dũng và Khách hàng trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin, dịch vụ trên trang web maygiatcongnghiepminhdung.com.vn
 

Giải thích thuật ngữ

  • “Minh Dũng/Máy giặt công nghiệp Minh Dũng”: Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Thương mại Minh Dũng.
  • “Chúng tôi”: Bao gồm Ban lãnh đạo, các tổ chức liên kết, đối tác, văn phòng đại diện và toàn bộ nhân viên của Minh Dũng.
  • “Bạn”, “Khách hàng”: Là người truy cập Website này và/hoặc mua, sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do Minh Dũng cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua, sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • “Dịch vụ của Minh Dũng” là những sản phẩm, dịch vụ được ghi trên website này (sau đây gọi tắt là dịch vụ).
  • “Điều khoản” là những điều kiện và điều khoản mà người truy cập Trang web này cần tuân theo. Khách hàng sử dụng Website được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc và hiểu rõ những quy định sử dụng của Website, đồng ý với các quy định được đặt ra một cách tự nguyện.

Bản quyền và thương hiệu

Trang web này và tất cả nội dung của Website này đều thuộc quyền sở hữu của Minh Dũng.
Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc dịch vụ… đều thuộc quyền sở hữu của Minh Dũng và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.
Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Minh Dũng đều là xâm phạm quyền của Minh Dũng. Minh Dũng có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

 

Điều khoản miễn trách đối với Minh Dũng

Minh Dũng có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, chức năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
Minh Dũng có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên Website.
Đối với những Thông tin được cung cấp tại Trang web, Khách hàng cần tự phân loại cho phù hợp với từng mục đích cụ thể trước khi đưa ra quyết định sử dụng hoặc những quyết định có liên quan. Sẽ không có Thông tin nào tại Trang web này cấu thành một lời mời chào bắt buộc phải sử dụng hay nên sử dụng. Do đó, Khách hàng sẽ tự chịu mọi rủi ro trong việc sử dụng Thông tin của Trang web.
Minh Dũng sẽ không chịu trách nhiệm nếu Khách hàng thay đổi nội dung hoặc sử dụng các nội dung và dịch vụ mà họ lấy được từ Trang web để phục vụ bất kỳ mục đích nào ngoài những mục đích được cho phép của Minh Dũng.
Nếu vi phạm nội dung của Điều khoản này, Khách hàng đã vi phạm sở hữu trí tuệ bao gồm cả nhãn mác, quyền sở hữu và các sản phẩm dịch vụ đã đăng ký độc quyền của Minh Dũng.
Người sử dụng phải tuân theo những hướng dẫn và chỉ dẫn sử dụng Website một cách đầy đủ, đúng cách nhất và không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, trái đạo đức trong việc sử dụng Website.
Trong quá trình sử dụng Website, nếu người sử dụng có bất cứ hành vi nào gây thiệt hại cho Website hay cho Minh Dũng hoặc đó là những hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội thì người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Minh Dũng có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của Minh Dũng để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này. Luật áp dụng và Thẩm quyền Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Trang web, đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền đóng tại Hà Nội, Việt Nam để giải quyết.
 
Bản quyền © Công ty TNHH Đầu tư sản xuất và Thương mại Minh Dũng