16/06/2022

Chuyên Viên Hệ Thống Quy Trình

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Phối hợp các phòng ban xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn công việc; Theo dõi, đôn đốc quá trình soạn thảo, phối hợp soạn